MagyarRomânăEnglish

Főoldal /

Felvételi iratkozás

1. A felvételire való beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél, illetve az alábbi iratok alapján. A beíratást a jelentkező nevében más személy is végezheti, meghatalmazás alapján. Az iratok másolatának eredeti példánnyal való megfelelőségét a beiratkozás során az erre kinevezett egyetemi alkalmazottak hitelesítik, majd az eredeti iratokat visszaadják a tulajdonosnak.

1.1. ALAPKÉPZÉS (BSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és másolata. A 2019-ben érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják –az érintett intézmény által kiállított igazolást;
c) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
d) 4 db. 3 x 4-es fénykép;
e) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
f) személyi igazolvány fénymásolata;
g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
h) irattartó.

Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;
b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije vagy hitelesített másolata a másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;
c) a tantárgyversenyeken és más versenyeken elért I., II. és III. helyezést igazoló oklevél, valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;
d) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok.

e) külföldön szerzett érettségi/egyetemi oklevél elismeréséről szóló okirat (további információk itt)

1.2. MESTERI képzés (MSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és fénymásolata;
c) egyetemi oklevél (a 84/1995 sz. törvény alapján szerzett, vagy a 288/2004-sz. törvény szerint szerzett, legalább licensz szintű diploma3 vagy ezeknek megfelelő külföldi oklevél elismerési bizonyítványa – atestat de echivalare), vagy az oklevelet helyettesítő igazolás eredetije és, a 2019-es végzettek esetében. Amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja vagy más intézménybe is felvételire jelentkezik, és eredeti egyetemi oklevelét/oklevél igazolását ott tárolják, az érintett intézmény által kiállított igazolást is csatolnia kell;
d) oklevélmelléklet (supliment la diplomă) vagy törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredeti példánya és másolata, korábbi évfolyamok végzettjei és más egyetemről származó jelentkezők esetében;
e) nyelvi kompetencia bizonylat (a LinguaSap Központ által szervezett nyelvvizsgán elért minimálisan 15. pont, vagy annak megfelelő, a LinguaSap által elismert bizonyítvány/oklevél);
f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
g) 4 db. 3 x 4-es fénykép;
h) születési bizonyítvány eredetije vagy másolata;
i) személyi igazolvány fénymásolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat vagy a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentést igazoló iratok;
k) irattartó.
Esetenként még szükségesek a következők:
a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;

2. A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek a következő jelentkezők:

a) félárvák és árvák;
b) akik gyermekotthonban nevelkedtek;
c) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve
nyugdíjas szülőket is);
d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;
e) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.

3. A beiratkozási kérelemmel kapcsolatos további részletek:

A beiratkozási kérelemben a jelentkező megjelöli a felvételi vizsga nyelvét, és azt, hogy igényeli-e a tandíjas helyet abban az esetben, ha tandíjmentes helyre nem nyer felvételt. Önköltségesen (is) működő szakok esetében a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a teljes tandíjat, amennyiben ilyen helyre jut be.

Amennyiben egy képzési ágon belül több szakra szerveznek felvételit, illetve több képzési ágra azonosak a felvételi kritériumok, a beiratkozási lapon kell a jelentkezőnek kiválasztania a szakokra/képzési ágakra való bejutás sorrendjét. A megjelölt opciókon nem lehet változtatni a beiratkozások lezárulta után. A jelentkező köteles minden, a hivatalos rendelkezések által előírt adatot korrekt módon közölni a beiratkozási ívben.
Hiányos jelentkezési iratcsomó nem vehető figyelembe.

4. A szóbeli/írásbeli vizsgával kapcsolatosan:

A szóbeli és/vagy írásbeli felvételi vizsgát lebonyolító alapképzési szakokon a beiratkozáskor felvételi igazolványt állítanak ki, amellyel a felvételiző a felvételi teljes időtartama alatt igazolhatja magát. A vizsgákon való részvételkor a személyazonossági igazolvány is szükséges a felvételiző azonosításához.

5. A Kari Felvételi Bizottság a beiratkozás időszaka alatt naponta jelentést tesz az Egyetemi Felvételi Bizottságnak a jelentkezők számának összesítéséről.

6. Sikertelen felvételi esetében:

a) Sikertelen felvételi vagy a felvételitől való visszalépés esetén a felvételi dosszié a személyazonossági felmutatása alapján személyesen vagy a jelentkező által írásban megbízott személy útján vehető át.
b) Azon szakok esetében, ahol a felvételi írásbeli vagy szóbeli vizsgát/interjút is tartalmaz, a jelentkező visszaigényelheti a beiratkozási díj 75%-át, ha a felvételi dossziét legalább 24 órával a vizsga megkezdése előtt visszavonja.

Hírek

XIX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia

Idén április 3-5 között kerül sor az évente megszervezett környezettudományi konferenciára, amleyet a debreceni Atommagkutató Intézettel közösen szervezünk. A konferenciára szeretettel várjuk oktatók, kutatók, egyetemi hallgatók és doktoranduszok jelentkezését.

1 napja

 

Interjú volt diákjainkkal a KáVéPONT Sapientia Podcast keretében

A KáVéPONT Sapientia Podcast harmadik évadának nyitóinterjújában két barlangász diákunkkal, Fábián Botonddal és Zsigmond Péterrel beszélgettünk a Morca barlangban rekedt amerikai barlangász mentési akciójáról.

4 hónapja

 

Összes hír »

Facebook

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jog Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, Média Szak, Kolozsvár

Professzionális weblapkészítés

© 2011 Környezettudomány Tanszék, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro